Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16022

Afgørelsesdato: 18. august 2016

Nævnsmøde: Klagenævnets 63. møde afholdt den 18. august 2016Sagen vedrører:

Fundamenter/sokler
Yder- og indervægge
Gulvkonstruktion og gulve

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 27. juni 2016.

Advokatfuldmægtig xx har 22. februar 2016 den på vegne af xx klaget over tilstandsrapport nrxx af 14. oktober 2014, vedrørende ejendommen xx

Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx

Der er klaget over, at boligen har en større sætningsskade og er fejlfunderet.

Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har dækket og givet tilsagn om maksimal dækning på 715.300 kr. Selvrisiko er 5.000,- kr. Ifølge klagers advokat overstiger udgifterne til ekstrafundering den maksimale dækningssum. Udover den maksimale dækning fremsættes også krav om udgifter til genhusning.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx

Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Den bygningssagkyndige mener at al dækning udover den maksimale dækning på ejerskifteforsikringen er dobbeltdækning. Desuden mener han, at rapporten er retvisende. På tidspunktet for rapporten forelå der ingen jordbundsundersøgelser og klager har haft professionel køberrådgiver, ligesom facaden efterfølgende er blotlagt for beplantning og vedrørende stuegulv er der fjernet for møblement.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er erstatningsansvarlig vedrørende sætningsskaden og følgerne heraf.

Klager skal inden den 15. september 2016 til nævnet indsende to tilbud på udbedring af forholdene. Nævnet sender samtidig en kopi af tilbuddene til den bygningssagkyndige, der er berettiget til, indenfor en frist på yderligere 10 dage, fra modtagelsen, at sende sine kommentarer til disse og et eventuelt af ham indhentet andet tilbud.

Nævnet vil herefter træffe endelig afgørelse i klagesagen og fastsætte et samlet erstatningsbeløb. Såfremt nævnet ikke har modtaget tilbuddene fra klager ved fristens udløb, vil nævnet træffe afgørelse på det foreliggende grundlag og som følge heraf afvise behandlingen sagen.

Begrundelse

Nævnet kan i det væsentlige tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet finder, at skaderne på soklen mod vest og øst samt på stuegulvet burde være anført med karaktererne UN eller K3. Ligesom skaderne på skillevæggene og dørene burde være anført med karakteren K2. Skaden på nordgavlen burde også være anført, men med karakteren K1. Det bemærkes, at nævnet finder det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at den bygningssagkyndige på trods af den viste bevoksning har haft mulighed for at se sokkelrevnen mod vest. Endvidere var skævheden i stuegulvet meget markant, og burde være konstateret på trods af møbleringen. Revnen i brusenichen skønnes at være overset af den bygningssagkyndige ved gennemgangen. Dørene bandt i høj grad mere og var mere skæve end almindeligt, hvorfor denne skade skulle være bemærket.

Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig vedrørende sætningsskaden og følgerne heraf.

Nævnet bemærker i den forbindelse, at ejendommen er købt for 825.000,- kr. i oktober 2014, og at erstatningen ikke kan overstige bygningens værdi.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF