Om nævnet
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Frise med billeder

Download klageskema

Tilbage til forside

Det er vigtigt, at du indbetaler gebyret på det kontonummer, som står længere nede på siden, IKKE det nummer, som står i klageskemaet, som ikke længere er gyldigt.

Ligeledes gælder det, at du skal sende klagen elektronisk til husklage@husklage.dk eller til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, og IKKE benytte postadressen, der er anført på i klageskemaet

 • Registreringsnr: 0216
 • Kontonummer: 4069209513


IBAN code: DK63 0216 4069 2095 13. Swift code: DABADKKK

Her kan du downloade og udskrive klageskemaet i PDF-format. Før du går i gang med at udfylde skemaet, er det vigtigt at læse retningslinjerne nedenfor.

Det er vigtigt, at du indbetaler gebyret på det kontonummer, som står længere nede på siden, IKKE det nummer, som står i klageskemaet, som ikke længere er gyldigt.

Ligeledes gælder det, at du skal sende klagen elektronisk til husklage@husklage.dk eller til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, og IKKE benytte postadressen, der er anført på i klageskemaet

 • Registreringsnr: 0216
 • Kontonummer: 4069209513


IBAN code: DK63 0216 4069 2095 13. Swift code: DABADKKK

Vigtige oplysninger før du klager

Det er købere og sælgere af fast ejendom, der kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Nævnet kan kun behandle klager over tilstandsrapporter, der er udfærdiget under huseftersynsordningen. Nævnet kan derfor ikke behandle klager over eventuelle tillæg til tilstandsrapporten.

Du skal klage direkte til den bygningssagkyndige, før du kan klage til nævnet.

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du anmelde det, du vil klage over, til ejerskifteforsikringen, samtidig med at du indbringer klagen for nævnet.

Hvis du reparerer eller udskifter det, du vil klage over, inden klagen er behandlet, kan du risikere at ødelægge bevismaterialet, således at nævnet må afvise sagen.

Du skal fremskaffe og vedlægge følgende dokumentation, når du sender klageskemaet:

 • Dokumentation for at du har klaget til den sagkyndige inklusive den sagkyndiges eventuelle svar på din klage. Er det sket telefonisk anføres dette i skemaet.
 • Eventuel dokumentation for dit ejerskifteforsikringsselskabs afgørelse i sagen
 • Eventuelt anden dokumentation, for eksempel fotografier (maks. 5 stk.). Disse skal være nummererede og forsynet med beskrivende tekst.
 • Kopi af eventulle tillæg til tilstandsrapporten (du kan ikke klage over disse tillæg, men de kan anvendes som bevismateriale).
 • Dokumentation for, at du har indbetalt gebyret (se nedenfor). Denne dokumentation kan for eksempel være din kvittering fra banken, eller en udskrift fra din netbank.

 

Vejledning til klageskemaet

Skemaet udskrives og udfyldes, inden det sendes til nævnet. Skemaet kan sendes med almindelig post eller eventuelt scannes ind og sendes pr. e-mail med dokumentation vedhæftet.

Hvis du sender din klage elektronisk, skal du vedhæfte det udfyldte klageskema og alle øvrige bilag i pdf- eller jpg-format og vedhæfte filerne på en mail til husklage@husklage.dk.

Få eventuelt yderligere hjælp ved at læse spørgsmål/svar på denne hjemmeside, eller kontakt nævnet.

Gebyr og sagsomkostninger

Du skal betale et gebyr på 275 kr. for at klage til nævnet. Får du medhold i sagen, vil beløbet blive refunderet. Beløbet skal indbetales til følgende konto:

 • Registreringsnr: 0216
 • Kontonummer: 4069209513

IBAN code: DK63 0216 4069 2095 13. Swift code: DABADKKK

Anfør dit fulde navn, som meddelelse til modtageren af beløbet.

Det kan i forbindelse med sagsbehandlingen blive nødvendigt at foretage syn og skøn på den ejendom, som tilstandsrapporten vedrører. Nævnet kan pålægge klager omkostningerne hertil, men som klager kan du dog højst komme til at betale 3.500 kr. i sagsomkostninger.

Sagsbehandlingen er tilrettelagt, så det som udgangspunkt ikke er nødvendigt med advokatbistand eller lignende rådgivning. Benytter parterne sig alligevel af denne type bistand, bærer de selv eventuelle omkostninger forbundet hermed.

Disciplinærsag

Du kan også anmode om, at der indledes en disciplinærsag mod den bygningssagkyndige. Til brug herfor skal du også - så vidt muligt - anvende klageskemaet jf. ovenfor.

Du skal være OBS på, at du ikke kan gøre erstatningskrav gældende mod den bygningssagkyndige alene ved at rejse en disciplinærsag.

Kontakt eventuelt nævnssekretariatet inden du starter en disciplinærsag.