Om nævnet
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Frise med billeder

Download klageskema

Her kan du downloade og udskrive klageskemaet. Skemaet kan ikke udfyldes online, hvis du anvender Mozilla Firefox. Du kan finde hjælp i filen ”Vejledningen til at sende klageskemaet fra e-boks” om, hvordan du logger på e-boks og sender klageskemaet til os.

Klageskema

Vejledning til at sende fra e-boks

Tilbage til forside

Vigtige oplysninger før du klager

Det er købere og sælgere af fast ejendom, der kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Nævnet kan kun behandle klager over tilstandsrapporter, der er udfærdiget under huseftersynsordningen. Nævnet kan derfor ikke behandle klager over eventuelle tillæg til tilstandsrapporten.

Du skal klage direkte til den bygningssagkyndige, før du kan klage til nævnet.

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du anmelde det, du vil klage over, til ejerskifteforsikringen, samtidig med at du indbringer klagen for nævnet.

Hvis du reparerer eller udskifter det, du vil klage over, inden klagen er behandlet, kan du risikere at ødelægge bevismaterialet, således at nævnet må afvise sagen.

Du skal fremskaffe og vedlægge følgende dokumentation, når du sender klageskemaet:

  • Dokumentation for at du har klaget til den sagkyndige inklusive den sagkyndiges eventuelle svar på din klage. Er det sket telefonisk anføres dette i skemaet.
  • Eventuel dokumentation for dit ejerskifteforsikringsselskabs afgørelse i sagen
  • Eventuelt anden dokumentation, for eksempel fotografier (maks. 5 stk.). Disse skal være nummererede og forsynet med beskrivende tekst.
  • Kopi af eventulle tillæg til tilstandsrapporten (du kan ikke klage over disse tillæg, men de kan anvendes som bevismateriale).
  • Dokumentation for, at du har indbetalt gebyret (se nedenfor). Denne dokumentation kan for eksempel være din kvittering fra banken, eller en udskrift fra din netbank.

Vejledning til klageskemaet

Skemaet udfyldes og printes. Det scannede skema, dokumentation samt bilag til klagen skal være pdf- eller jpg-format. Vi anbefaler, at klageskemaet sendes til vores digitale postkasse via din e-boks. Du kan finde en nærmere beskrivelse i vejledningen, der kan downloades. Hvis du sender skemaet fra din egen mailadresse, er det ikke sendt via en sikker forbindelse.

Hvis du har problemer med fremsendelsen via e-boks, så kontakt os pr. telefon 7240 5600.

Alternativt kan du sende klageskemaet via husklage@husklage.dk.

Få eventuelt yderligere hjælp ved at læse spørgsmål/svar på denne hjemmeside eller kontakt nævnet.

Gebyr og sagsomkostninger

Du skal betale et gebyr på 275 kr. for at klage til nævnet. Får du medhold i sagen, vil beløbet blive refunderet. Anfør dit fulde navn som meddelelse til modtageren af beløbet. Beløbet skal indbetales til følgende konto:

  • Registreringsnr: 0216
  • Kontonummer: 4069209513
  • IBAN code: DK63 0216 4069 2095 13. Swift code: DABADKKK

Det kan i forbindelse med sagsbehandlingen blive nødvendigt at foretage syn og skøn på den ejendom, som tilstandsrapporten vedrører. Nævnet kan pålægge klager omkostningerne hertil, men som klager kan du dog højst komme til at betale 3.500 kr. i sagsomkostninger. Sagsbehandlingen er tilrettelagt, så det som udgangspunkt ikke er nødvendigt med advokatbistand eller lignende rådgivning. Benytter parterne sig alligevel af denne type bistand, bærer de selv eventuelle omkostninger forbundet hermed.

Disciplinærsag

Du kan også anmode om, at der indledes en disciplinærsag mod den bygningssagkyndige.