Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16140

Afgørelsesdato: 08. maj 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 72. møde afholdt den 8. maj 2017Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 8. maj 2017.

Klager har den 1. september 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Tagbelægning med afskalninger/skader burde være anført med K3 eller UN.
2. For lav taghældning burde være anført K3 eller UN.
3. Nedbrydning af træværk mod nord burde være anført med K3.
4. Spær omkring aftrækskanal er opfugtet, hvilket burde være anført med K3.
5. Forvitrede fuger og frostsprængte sten på skorstenspibe burde være anført med K3.

Klager har gjort krav på omkostningerne til udbedring af forholdene.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har afvist at give
dækningstilsagn.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 12.000 kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Under henvisning til sagens udfald skal omkostningerne til syn og skøn deles, således at klager skal betale 3.500,- kr. inkl. moms, og den bygningssagkyndige skal betale 3.750,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura. Nævnet afholder de resterende omkostninger.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan i det væsentlige tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, afskalninger og skader ved taget, finder nævnet, at det ikke er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at forholdet var visuelt konstaterbart under den bygningssagkyndiges besigtigelse af ejendommen. Nævnet bemærker i den forbindelse, at det fremgår af håndbogen for beskikkede bygningssagkyndige, at den bygningssagkyndige ved besigtigelse alene skal medbringe en stige på ca. 3,5 meter. Der er således ikke forventning om, at den bygningssagkyndige skal kunne besigtige tage, der befinder sig over denne grænse. Den bygningssagkyndige har taget forbehold for manglende besigtigelsesmulighed. For så vidt angår fugtskjoldene på loftet, er det ikke sandsynligt, at disse var til stede, da den bygningssagkyndige besigtigede ejendommen, og han er derfor ikke erstatningsansvarlig for ikke at nævne disse. Samlet set er den bygningssagkyndige ikke erstatningsansvarlig i forhold 1.

Vedrørende forhold 2, lav taghældning, finder nævnet, at den bygningssagkyndige, med den i tilstandsrapporten anførte karaktergivning og notebeskrivelse, ikke har beskrevet forholdets omfang og konsekvens i tilstrækkelig grad. Den bygningssagkyndige er således erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 12.000 kr.

Vedrørende forhold 3 og 5, finder nævnet, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdets omfang og art tilstrækkeligt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig vedrørende dette forhold.

Vedrørende forhold 4, optugtet spær omkring aftrækskanal, finder nævnet, at den bygningssagkyndige har beskrevet skadens omfang, art og konsekvens tilstrækkeligt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig vedrørende dette
forhold.

Under henvisning til sagens udfald skal omkostningerne til syn og skøn deles, således at klager skal betale 3.500,- kr. inkl. moms, og den bygningssagkyndige skal betale 3. 750,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura. Nævnet afholder de resterende omkostninger.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF