Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16184

Afgørelsesdato: 18. august 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 74. møde afholdt den 18. august 2017Sagen vedrører:

Yder- og indervægge

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 18. august 2017.

Klager har den 24. november 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Udvaskede fuger og opfugtning af facademur i tilbygning mod naboen.

Klager har gjort krav på 48.750,- kr.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har anerkendt forholdet, men da klagers selvrisiko er højere end det tilbudte forsikringsbeløb, får klager ikke udbetalt erstatning.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar. Klager og den bygningssagkyndige har under sagens forløb forsøgt at indgå forlig, men dette lykkedes ikke.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige i tilstandsrapporten burde have bemærket, at der var slip/revner ved den interimistiske betonpude, og at dette gav risiko for opfugtning af den underliggende/tilstødende brandmur samt skader heri.

Klager har oplyst, at klager blev opmærksom på forholdet allerede i forbindelse med overtagelsen af ejendommen den 1. marts 2012, men afventede om forholdet med fugtskjolder ved udluftning og godt indeklima, ville tørre ud af sig selv. Klager anmeldte forholdet til ejerskifteforsikringen i april 2015. Ejerskifteforsikringen traf afgørelse i sagen den 24. august 2015, og klager anmeldte kravet overfor den bygningssagkyndige den 16. februar 2016. Klager indsendte klagen til nævnet den 24. november 2016. Fra det tidspunkt, hvor klager blev bevidst om forholdet og frem til indgivelse af klagen til nævnet, er der forløbet ca. 4 år og 8 måneder. Under disse omstændigheder findes klager at have udvist en sådan passivitet, at klager ikke nu kan få medhold i sit krav. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald, skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. Klager får ikke klagegebyret tilbage.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF