Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17045-1

Afgørelsesdato: 06. november 2017

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Andet

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har modtaget Deres mails af 31. august 2017 og 11. september 2017, som nævnet opfatter som en anmodning om genoptagelse af nævnets afgørelse af 18. august 2017.

De har bl.a. anført, at nævnets afgørelse er uretfærdig, fordi en tilstandsrapport er beregnet som en sikkerhed mod uventede overraskelser.

Nævnet bemærker hertil, at en tilstandsrapport er en angivelse af ejendommens formodede tilstand ud fra en visuel besigtigelse.

De har indsendt to tilbud på reparation af hhv. ståltag og stolper i carport for at vise, at de skønnede udbedringsomkostninger i afgørelsen er sat for lavt.

Afgørelse

Generelt henholder nævnet sig til de oplysninger, som skønsmanden har angivet, og enkeltstående af klager indhentede tilbud med højere priser end de af denne skønnede kan ikke i sig selv begrunde genoptagelse af sagen.

For så vidt angår det første tilbud bemærker nævnet, at det i skøns-erklæringen er lagt til grund, at der er en forbedringsværdi på 50 % vedrørende ståltaget. Allerede af den grund er tilbuddet ikke over mindstegrænsen. Derudover bemærkes, at tilbuddet omfatter bærende stolper, som den bygningssagkyndige ikke havde mulighed for at registrere. Den bygningssagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl ved disse stolper.

Vedrørende det andet tilbud bemærker nævnet, at det omfatter udskiftning af 10 stolper, hvoraf alene 4 stolper var synlige for den bygningssagkyndige. Tilbuddet vedrører derfor et større arbejde end det, som var omfattet af nævnets afgørelse.

Nævnet finder derfor hverken, at De i Deres anmodning om genoptagelse af klagesagen er fremkommet med nye oplysninger som kan begrunde en genoptagelse, eller at der foreligger andre særlige forhold, der kan begrunde en genoptagelse af klagesagen, jf. nævnets forretningsorden § 33.

Nævnet fastholder derfor afgørelsen af 18. august 2017.

Syn og skøn

Nej