Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17127-1

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige traf den 24.oktober 2017 afgørelse i Deres klage over tilstandsrapport xx. Deres klage blev afvist. De har ved e-mail af samme dato oplyst, at De rettelig ønsker at klage over tilstandsrapport nr. xx fra 2014.

Nævnet har besluttet at genoptage sagen.

De klager som sælger af ejendommen, som er solgt i juli 2017 med overtagelse den 1. september 2017.

De klager over, at De ved salg af ejendommen har måtte give et nedslag i købsprisen på 50.000,-kr., på grund af fejl i den udarbejdede tilstandsrapport fra 2014, hvoraf det fremgik, at der ikke var undertag på ejendommens tilbygning. I tilstandsrapporten H-17-xx blev det ved destruktivt indgreb konstateret, at der var undertag på tilbygningen. De mener derfor, at tilstandsrapport H-14-xx var fejlbehæftet.

De har anført, at De indgik i forhandlinger med køber på baggrund af tilstandsrapport H-14-xx, hvorfor køber fremkom med et bud på 50.000,-kr. under udbudsprisen pga. det manglende undertag på tilbygningen. Efter aftalen var indgået fik De udarbejdet tilstandsrapport H-17-xx.

Afgørelse

Køber har efter Deres oplysninger med urette fået et afslag i prisen. Nævnet finder, at spørgsmålet om købers kendskab til undertaget i forbindelse med handlen ikke ved det af Dem fremlagte og oplyste er dokumenteret på en sådan måde, at nævnet har grundlag for at træffe afgørelse om den bygningssagkyndiges eventuelle erstatningsansvar, ligesom det heller ikke er muligt for nævnet at afgøre, om De kan forlange, at køber tilbagebetaler Dem afslaget i prisen.

Nævnet finder, at sagen har en sådan karakter, at en tilstrækkelig oplysning af sagen vil kræve en bevisførelse, som ikke kan foranstaltes for nævnet.

Nævnet afviser derfor sagen i medfør af § 10, stk. 3, i bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Klagegebyret på 275,- kr. returneres til Deres Nemkonto.

Syn og skøn

Nej