Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17015

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 77. møde afholdt den 15. december 2017Sagen vedrører:

Kældre/krybekældre/terrændæk
Yder- og indervægge
Gulvkonstruktion og gulve
Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
Vådrum

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. december 2017.

Klager har den 15. december 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 30. september 2015 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Pkt. 1.1: Taghældninger er under minimumsfaldet og har ikke et fast undertag. Dette har givet vandindtrængen ved facaderne.
2. Pkt. 1.2: Der er konstateret en nedbøjning på tagfladen mod haven – der er udført beregninger fra et ingeniørfirma som påviser at spærene er underdimensioneret.
3. Pkt. 1.3: Der er konstateret porøse og frostsprængte mørtelfuger på skorstenshovedet.
4. Pkt. 1.4: Inddækning bag skorsten er ikke konstrueret korrekt.
5. Pkt. 1.5: Vindskederne er ikke udført korrekt.
6. Pkt. 2.0: Der er konstateret revner i murværket mod haven mellem tagudhænget og vinduet.
7. Pkt. 3.1: Indvendige vægge. Der er konstateret vandindtrængen på ydervægge især mod haven.
8. Pkt. 3.2: Indvendige vægge. Der er konstateret revner i væggene ved stort vindue i stuen.
9. Pkt. 3.3: Kældervæg i værelse. Her er konstateret en revne i ydervæggen.
10. Pkt. 3.4: Der er konstateret skjolder på væggen ved kælderdøren mod kælderskakten.
11. Pkt. 3.5: Der ses fugtskjolder på kældervæggene ca. 40 cm over kældergulvet.
12. Pkt. 3.6: Der er konstateret revner i samlingen mellem kældervæggen og dækket mod stueplan.
13. Pkt. 4.1: Gulvet i stuen giver meget efter ved belastning.
14. Pkt. 4.2: Der ses blottet beton i gulvafløbet i stueplan.
15. Pkt. 5.1: Der er konstateret fugtskjolder på loftet i badeværelse – som følge af kondens fra aftræk i tagrummet.
16. Pkt. 5.2: Aftræksrør fra badeværelset er ikke udført korrekt. Kloakrør anvendes ikke som aftræksrør og mangler også kondensisolering.
17. Pkt. 6.1: Fuger under vinduerne er ikke lagt korrekt – vinduesdrypkant er tilfuget.
18. Pkt. 6.2: Højt vinduesparti i stue/kælder. Den elastiske fuge har sluppet vedhæftningen og gummifugen under partiet er meget høj.
19. Pkt. 7.1: Udhus. Facadebeklædningen har kontakt til terrænet – risiko for trænedbrydning.
20. Pkt. 7.2: Flisebelægningen afvandes ned i trappeskakten.

Klager har gjort krav på 541.000 kr.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har dækket samtlige forhold. Selvrisikoen er 20.000 kr. på den første dækkede skade med erstatningsudbetaling og 5.000 kr. på de efterfølgende.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan i det væsentlige tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1 og 7, vandindtrængen ved facaderne og på ydervægge især mod have, bemærker nævnet, at klager ikke tilstrækkeligt har sandsynliggjort, at forholdene var synlige på tidspunktet for den bygningssagkyndiges besigtigelse af ejendommen. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 2, nedbøjning på tagfladen, bemærker nævnet, at nedbøjningen ikke er over det tilladte, og at det ikke ligger indenfor den bygningssagkyndiges arbejde at gennemgå statistiske beregninger. Den bygningssagkyndige er derfor ikke er erstatningsansvarlig.
Vedrørende forholdene 3, 11, 17, 19 og 20 finder nævnet, at der ikke er tale om forhold, som den bygningssagkyndige skal notere i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 4, 10, 15 og 16, bemærker nævnet, at klager ikke tilstrækkeligt har sandsynliggjort, at forholdene var til stede på tidspunktet for den bygningssagkyndiges besigtigelse af ejendommen. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.
Vedrørende forhold 5, vindskeder, bemærker nævnet, at der ikke er konstateret nogen skade på vinduerne, som må antages at være de oprindelige. På den baggrund finder nævnet ikke tilstrækkelige holdepunkter for at anse den bygningssagkyndige for erstatningsansvarlig. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 6, revner i murværket, finder nævnet, at forholdet er af kosmetisk karakter, og derfor ikke kræves registreret i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige har således ikke begået fejl eller forsømmelser og er derved ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 8, 13, 14 og 18 bemærker nævnet, at udgifterne til udbedring af forholdene hver for sig, er under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2 i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 9, revne i yderkældervæg, finder nævnet, at der ikke er tale om et forhold, som den bygningssagkyndige skal notere i tilstandsrapporten, da forholdet er af kosmetisk karakter. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 12, revner i samling, finder nævnet, at der ikke er tale om et forhold, som den bygningssagkyndige skal notere i tilstandsrapporten, da forholdet er af kosmetisk karakter. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF