Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17022

Afgørelsesdato: 22. januar 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 78. møde afholdt den 22. januar 2018Sagen vedrører:

Vinduer og døre
Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 22. januar 2018.

Klager har den 24. januar 2017 klaget over tilstandsrapport nr. XX vedrørende ejendommen XX. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig XX.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Råddannelser og opfugtning ved vindskeder og dækbrædder.
2. Flere steder slip ved den påsvejste tagpap.
3. Der er kun lagt 1 lag tagpap.
4. Tagpap ført op langs trekantlister, men ikke korrekt afdækkede.
5. Vandindtrængning 2 steder indvendigt samt ved skorsten.

Klager har gjort krav på udbedring af forholdene.

Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har accepteret at dække forholdene. Selvrisiko er 20.000 kr.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i XX.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig

Udgifter til syns- og skønserklæringen på 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, råddannelser og opfugtning ved vindskeder og dækbrædder, finder nævnet, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet tilstrækkeligt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig vedrørende dette forhold.

Vedrørende forhold 2-4 bemærker nævnet, at tilstandsrapporten er baseret på en visuel gennemgang af ejendommen uden brug af destruktive indgreb. Nævnet finder, at forholdene ikke uden brug af destruktive indgreb har været visuelt konstaterbare. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 5, indtrængende vand gennem tag, bemærker nævnet, at klager ikke tilstrækkeligt har sandsynliggjort, at forholdet var til stede på tidspunktet for den bygningssagkyndiges besigtigelse af ejendommen. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig

Under henvisning til sagens udfald, skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms. Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF