Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17141

Afgørelsesdato: 23. marts 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 79. møde afholdt den 23. marts 2018Sagen vedrører:

Yder- og indervægge

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 23. marts 2018. Klager har den 3. november 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 3. maj 2017 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:
1) På vejfacaden er der sætningsskader, revner og knækkede mursten.

Klager har gjort krav på udbedringsomkostningerne.

Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har givet dækningstilsagn. Selvrisiko er 5.000,-kr.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.

Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvaret.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Skaderne er delvist beskrevet i tilstandsrapporten. Henset særligt til de reparationsarbejder, der er foretaget på ejendommen efter rapporten blev udarbejdet, finder nævnet, at det ikke kan afgøres, hvorvidt skaderne har udviklet sig fra besigtigelsen for tilstandsrapportens tilblivelse og indtil skønserklæringen. På den baggrund finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at den bygningssagkyndige har begået ansvarspådragende fejl.

Den bygningssagkyndige er derfor ikke er erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF