Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18/00628

Afgørelsesdato: 23. maj 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 80. møde afholdt den 23. maj 2018Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 23. maj 2018. Klager har den 1. februar 2018 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 22. august 2017 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Utætheder i taget.

Klager har gjort krav på dækning af udgifterne til selvrisiko fra ejerskifteforsikringen.

Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har dækket forholdet. Selvrisiko er for de samlede forhold 15.300,- kr.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.

Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar for utætheder i taget, men erkender, at der er skade ved skotrenderne.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 5.100,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen skal deles således, at 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager og 7.500,- kr. inkl. moms af den bygningssagkyndige til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende fugtindtrængninger på lægterne i tagrummet, finder nævnet det ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at forholdet var til stede ved den bygningssagkyndiges besigtigelse af ejendommen. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig vedrørende utætheder i selve taget.

Vedrørende fugtkonstateringer på skotrender finder nævnet, at den bygningssagkyndige ikke har beskrevet skadens omfang, art og konsekvens tilstrækkeligt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig vedrørende dette forhold. Erstatningen fastsættes til 5.100,- kr. svarende til klagers selvrisiko på dette forhold.

Under henvisning til sagens udfald, skal udgifterne til syns- og skønserklæringen deles således, at klager skal betale 3.500,- kr. inkl. moms og den bygningssagkyndige skal betale 7.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF