Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17137

Afgørelsesdato: 23. maj 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 80. møde afholdt den 23. maj 2018Sagen vedrører:

Yder- og indervægge
Vinduer og døre
Gulvkonstruktion og gulve
Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
VVS-installationer

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 23. marts 2018.
Klager har den 30. oktober 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 24. februar 2016 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.
Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:
1. Knækkede rygningstagsten.
2. Undertag er intetsteds ført til tagrende og manglende afstandslister.
3. Manglende udluftning af tagrum.
4. Skotrender er hævet over oprindeligt niveau og leder vand ind i konstruktionen.
5. Vandrør toilet i tilbygning ligger uden for klimaskærm.
6. Mørtelfuge mellem væg og gulv synes utæt ved væg mod værelse.
7. I bryggers har vægge og skorsten fugtskader.
8. I stuen er gulv sunket 1-2 centimeter ved endevæg mod syd.
9. I stuen er gulvbræt uden understøtning trådt ned og ødelagte stave.
10. I stuen er gulvet nær pejsen uden understøtning og "gynger".
11. I soveværelse er stave mørkfarvet/misfarvede og ødelagte.
12. I vestvendt værelse er kile sunket og stave er ødelagte og har rejst sig.
13. Der er revner i indervæg i skabsgang og ved vinduerne i værelserne.
Klager har gjort krav på udbedring.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har afvist dækning. Klager har herover indgivet klage til Ankenævnet for Forsikring.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, knækkede rygningstagsten, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret de knækkede rygningstagsten i tilstandsrapporten. Udgifterne til udbedring af forholdet efter fradrag for forbedringer falder imidlertid under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 2, undertag ikke ført til tagrende samt manglende afstandslister, finder nævnet, at forholdene var visuelt konstaterbare under den bygningssagkyndiges besigtigelse, hvorfor risikoen for skader burde være registreret i tilstandsrapporten. Udgifterne til udbedring af forholdet efter fradrag for forbedringer falder imidlertid under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 3, manglende udluftning af tagrum, bemærker nævnet, at der ikke er konstateret utilstrækkelig ventilation af tagrummet, hvorfor den bygningssagkyndige ikke har handlet forkert ved ikke at anføre forholdet i tilstandsrapporten. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 4, skotrender leder vand ind i konstruktionen, finder nævnet, at den bygningssagkyndige ikke har kunnet konstatere de skjulte skader, som blev fundet ved destruktive indgreb af skønsmanden, hvorfor den bygningssagkyndige ikke har kunnet registrere forholdet i tilstandsrapporten. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig.

Forholdene 5-13 er ændret i en sådan grad siden den bygningssagkyndiges besigtigelse, at det ikke med tilstrækkelig bevismæssig sikkerhed kan afgøres, hvorvidt den bygningssagkyndige har begået fejl eller forsømmelser vedrørende forholdene. Nævnet finder derfor, uanset de indsendte oplysninger, at forholdene er bevismæssigt uegnet til behandling i den sagsbehandlingsform, nævnet anvender. Forholdene afvises derfor, jf. bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 10, stk. 3.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF