Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16028

Afgørelsesdato: 18. august 2016

Nævnsmøde: Klagenævnets 63. møde afholdt den 18. august 2016Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 18. august 2016.

xx har den 2. marts 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 13. maj 2014 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

Eternittaget er porøst. Skaden er ikke beskrevet i tilstandsrapporten

Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har afvist at dække.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx

Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Udgifter til syns- og skønserklæringen på 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet bemærker, at bygningsgennemgangen er foretaget i maj 2014, og taget har således gennemgået to vinterperioder siden synet. Skadesbilledet kan accelerere ganske hurtigt, og det kan ikke udelukkes, at forholdet ikke har været synligt ved besigtigelsen henset til, at tagpladerne blev malet i 2011. På denne baggrund finder nævnet det ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at forholdet kunne konstateres på besigtigelsestidspunktet. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Nævnet bemærker, at tabelopslaget vedrørende taget ikke er et forhold, der i sig selv kan danne grundlag for erstatningsansvar.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. og klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF